Smarta fastigheter
Smarta städer
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Smarta fastigheter

Smarta fastigheter kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i fastigheterna, uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen standard för hantering och övervakning av energi- och ventilation, IMD Individuell mätning och debitering, parkeringsplatser, utebelysning samt mycket mer.

Smarta fastigheter

Smarta fastigheter

Luftfuktighet

Med sensorer utplacerade i fastigheten, kan du enkelt övervaka och styra luftfuktigheten i varje enskilt rum. Du kan på ett enkelt, tids- och kostnadseffektivt sätt uppfylla gällande mål och krav genom att ha full kontroll och styrning av aktuella luftfuktighetsvärden.

Smarta fastigheter
Smarta miljöer
Smarta jordbruk
Smart industri

Smarta fastigheter

Smarta miljöer

Smarta jordbruk

Smart industri

Temperatur

Med sensorer utplacerade i olika rum i fastigheten kan du övervaka och styra temperaturen i varje enskilt utrymme. Genom levererad data från varje sensor kan du enkelt övervaka och styra respektive komponent för att rätt temperatur ska hållas i respektive rum.

Smarta fastigheter
Smarta jordbruk

Smarta fastigheter

Smarta jordbruk

Snömängd

Genom utplacerade sensorer på t.ex fastighetstak, mäter du enkelt aktuell snömängd som belastar taket. Du kan på så vis sätta in åtgärd med skottning av tak vid rätt tid när sensorerna meddelar att gränsen för snö på taket är uppnått.

Smarta fastigheter
Smarta miljöer

Smarta fastigheter

Smarta miljöer

Smarta städer

Smarta städer kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i staden, uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av vatten, avlopp, parkeringsplatser, utebelysning, mätning av miljö- och föroreningar samt mycket mer.

Smarta städer

Smarta städer

Parkeringsplatser

Genom att placera sensorer på parkeringsplatsen kan du mäta antalet lediga respektive upptagna parkeringsplatser. På detta sätt kan du enkelt hålla koll på vilka parkeringsplatser som är tillgängliga för uthyrning, alternativt presentera som lediga för bilförare som söker parkering.

Smarta städer

Smarta städer

Stormvattenföroreningar

Genom att använda sensorer och DNX LoRaWAN™-system kan du i realtid mäta vattenflöde, föroreningar i vattnet och mycket, mycket mer. Genom denna övervakning kan du driva en hållbar vattenförvaltning och tillämpa rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och plats.

Smarta städer
Smarta miljöer

Smarta städer

Smarta miljöer

Avfallshantering

Genom att placera sensorer i uppsamlingskärl för avfall kan avfallsinsamlingen effektiviseras. I och med att nivåerna av avfall i respektive container mäts kontinuerligt kan upphämtningsrutinerna effektiviseras och logistiken förbättras. Fultömningar minskas och arbetsmiljön förbättras.

Smarta städer
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Smarta städer

Smarta jordbruk

Smart industri

Smarta hälsa

Smarta vägar

Smarta vägar kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är strategiskt utplacerade och uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av väg- och informationsskyltar, uppställningsplatser, belysning, mätning av miljö och föroreningar, trafik, trafikstörningar samt mycket mer.

Smarta vägar

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Genom att använda sensorer kan man skapa intelligenta motorvägar med varningsmeddelanden och avvikelser, beroende på klimatförhållanden och oväntade händelser. Det kan t.ex vara olyckor eller trafikstockningar av olika anledningar.

Smarta vägar

Smarta vägar

Trafikstockningar

Utsatta områden där trafikstockningar ofta förekommer kan utrustas med sensorer. På så vis kan man övervaka nivåer av fordon och fotgängare. Den information som samlas in kan sedan användas för optimering av det utsatta området.

Smarta städer
Smarta vägar
Smart logistik

Smarta städer

Smarta vägar

Smart logistik

Gatubelysning

Genom att använda sensorer och IoT kan smart gatubelysning skapas. Med övervakning och styrning genom dessa sensorer kan gatubelysningen anpassas till att vara en väderadaptiv och intelligent belysning. Detta innebär att belysningen är påslagen då yttre förhållanden kräver det.

Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar

Smarta städer

Smarta fastigheter

Smarta vägar

Smarta miljöer

Smarta miljöer kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i vår miljö, uppkopplade med LoRaWAN™- teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av miljö och föroreningar, brand, katastrofsituationer, larm, övervakning, anpassning av miljösituation efter människan samt mycket mer.

Smarta miljöer

Smarta miljöer

Luftföroreningar i stadsmiljö

Genom att använda sensorer utplacerade på strategiska platser kan du i realtid mäta partiklar i luften, halter av föroreningar och mycket, mycket mer. Genom denna övervakning kan du uppfylla uppsatta krav på kvalitet och genom realtidsmätning tillämpa rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och plats.

Smarta miljöer
Smart industri

Smarta miljöer

Smart industri

Förebyggande av skogsbränder

Genom utplacerade sensorer kan du mäta och övervaka halter av förbränningsgaser och övriga förebyggande brandförhållanden. Denna övervakning sker för att kunna sätta in rätt insats vid rätt tidpunkt för att förhindra uppkomst av en eventuell skogsbrand.

Smarta miljöer

Smarta miljöer

Mätning av markförhållanden

Med trådlösa sensorer kan du mäta och övervaka markfuktighet, jorddensitet och vibrationer för att upptäcka farliga markförhållanden. Genom kontinuerlig mätning av marken kan förebyggande insatser sättas in i potentiella riskzoner innan en olycka sker t.ex jordskred.

Smarta städer
Smarta miljöer

Smarta städer

Smarta miljöer

Smart säkerhet

Smart säkerhet kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i verksamheten, uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av vatten- och avlopp, parkeringsplatser, mätning av miljö och föroreningar samt mycket mer.

Smart säkerhet

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Med utplacerade sensorer kan du till exempel mäta halten av explosiva och farliga gaser. På detta sätt kan du kontrollera aktuella gasnivåer samt eventuella läckage i industriella miljöer, i och runt kemiska fabriker samt i gruvor.

Smart säkerhet
Smart hälsa

Smart säkerhet

Smart hälsa

Åtkomstkontroll

Med sensorer kan du övervaka och kontrollera begränsade områden där tillstånd eller behörighet krävs. Genom denna kontroll kan du också upptäcka personer som utan behörighet vistas inom dessa områden.

Smarta fastigheter
Smart säkerhet
Smart industri
Smart hälsa

Smarta fastigheter

Smart säkerhet

Smart industri

Smart hälsa

Vätskedetektering

Genom att använda utplacerade sensorer kan du övervaka och upptäcka förekomst av flytande vätskor i känsliga lokaler och byggnader. Det kan t.ex vara i datacentraler, lager, arkiveringslokaler mfl. Genom att snabbt upptäcka ett ev. läckage kan dyra driftstopp och skador förhindras.

Smart säkerhet
Smarta jordbruk
Smart hälsa

Smart säkerhet

Smarta jordbruk

Smart hälsa

Smart logistik

Smart logistik kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är strategiskt utplacerade och uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av fordon, tillgångar, materialflöde, förbättring av information och kommunikation av gods på väg samt mycket mer.

Smart logistik

Smart logistik

Fleet tracking

Fleet tracking innebär att du med sensorer till hjälp kan övervaka, följa och kontrollera transportvägarna för känsliga varor. Det kan t ex vara medicinska läkemedel, juveler eller kanske farliga varor. Med denna övervakning ser du i realtid om en vara avviker från det planerade logistikflödet.

Smart logistik

Smart logistik

Lagerhantering

Genom att placera ut sensorer i lagerutrymmet kan du enkelt kontrollera var en vara befinner sig. Detta är särskilt viktigt där stora mängder varor lagras och hanteras på stora lagerytor. Denna typ av övervakning kan också användas inom stora hamnområden.

Smart logistik
Smart industri

Smart logistik

Smart industri

Lagerhållning av brandfarliga, explosiva varor

Vid lagerhållning av slutna behållare som kan innehålla brandfarligt, explosivt material, är det viktigt att löpande kontrollera och upptäcka eventuella riskförhållanden. Detta kan man göra genom att använda sensorer för kontinuerlig mätning och kontroll av t.ex emissioner på behållare.

Smart logistik
Smart hälsa

Smart logistik

Smart hälsa

Smarta jordbruk

Smarta jordbruk kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i jordbruket, uppkopplade med LoRaWAN-teknik. LoRaWAN är en öppen lösning för hantering och övervakning av grödor, boskapsdjur, solinstrålning, nederbörd, energi- och ventilationsstyrning, skalskydd, utebelysning, risk för frost och torka, miljö- och gödselmätning samt mycket mer.

Smarta jordbruk

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Genom att utrusta odlingar med sensorer kan man på stora ytor mäta både i och över jorden. Det kan t.ex vara fukt, temperatur, vind, solinstrålning och nederbörd. Kontinuerlig mätning och analys av data möjliggör en optimerad användning av konstbevattning, gödsel och belysning för bästa möjliga resultat.

Smarta städer
Smarta jordbruk

Smarta städer

Smarta jordbruk

Hälsoövervakning djur

Genom användning av sensorer och LoRaWAN möjliggörs ett helt nytt sätt för lantbrukaren att kunna övervaka djurens hälsa. Detta gör att lantbrukaren kan hålla en hög, bra hälsa på sin kreatur samtidigt som arbetet för lantbrukaren effektiviseras.

Smarta miljöer
Smarta jordbruk

Smarta miljöer

Smarta jordbruk

Smart maskinunderhåll

Ett lantbruk har stort behov av fungerande maskiner, vilket kan vara både kostsamt och tidskrävande. Ofta servas maskinerna löpande, men i och med användning av sensorer och IoT så kan underhållet ske mer behovsstyrt. Detta kan leda till stora besparingar.

Smarta jordbruk

Smarta jordbruk

Smart industri

Smart industri kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i industrin, uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av tillgångar, produktion, energi- och ventilationsstyrning, skalskydd, utebelysning, miljö- och föroreningsmätning, underlätta för personalen samt mycket mer.

Smart industri

Smart industri

Tillverkande industri

Genom att ha uppkopplade enheter inom den tillverkande industrin ges möjlighet att övervaka och följa upp enheternas status, hälsa och geografiska position. Avancerad dataanalys kan utföras och prediktiva underhåll planeras. Detta gör att driftstoppen minskar och effektivitet och lönsamhet ökar.

Smart industri

Smart industri

Rondering

I många industrier är det viktigt att fysiska, schemalagda ronderingar kontinuerligt utförs och loggas. Genom att placera sensorer på de platser som ska ronderas, kan man säkerställa att samtliga platser besökts vid rätt tidpunkt och att korrekt åtgärd utförts av rätt certifierad personal.

Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Smart logistik

Smart industri

Smart hälsa

Industriellt underhåll

I industriell verksamhet är det viktigt att alltid ha väl fungerande ventilationssystem för att uppfylla uppsatta verksamhetskrav. Genom användning av IoT sensorer kan man mäta trycket på luftflödet, fukt, CO2, temperatur före och efter ett filter, kan man i god tid se om ett filter börjar vara dåligt. Filterbytet kan då planeras i god tid innan hela fläktsystemet påverkas.

Smarta miljöer
Smart industri
Smart hälsa

Smarta miljöer

Smart industri

Smart hälsa

Smart hälsa

Smart hälsa kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i vården, uppkopplade med LoRaWAN™-teknik. LoRaWAN™ är en öppen lösning för hantering och övervakning av utrustning, patienter, värme- och ventilationsstyrning, gasflöden, farligt avfall, inomhusklimat, belysning, underlätta för personalen samt mycket mer.

Smart hälsa

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning är ofta väldigt dyr och sjukhusen har ett begränsat antal av dem. Genom att sätta IoT-enheter på den medicinska utrustningen, kan man enkelt se var på sjukhuset den befinner sig. Det går även att aktivera en liten blinkande lampa på utrustningen vilket gör det snabbare att lokalisera utrustningen. Personalen sparar tid och utrustningen lämnar inte sjukhuset.

Smart hälsa

Smart hälsa

Smart äldreomsorg

Användning av sensorer och LoRaWAN™ i hemmet hos äldre personer möjliggör ett helt nytt sätt för äldreomsorgen att kunna ge ökad trygghet för äldre och anhöriga. Sensorerna samlar in data som räknar fram ett normalmönster. Vid avvikelse av detta mönster, t.ex. om den äldre ramlat eller inte kommit ur sängen, så går en signal till äldreomsorg eller anhörig och hjälp kan skickas.

Smart hälsa

Smart hälsa

Underhåll av hjärtstartare

Hjärtstartare som är utplacerade på många olika platser i samhället måste enkelt hittas. De ska finnas på plats och fungera för att rädda liv. LoRaWAN™ underlättar övervakning och förebyggande underhåll av utrustningen. Detta för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska när en akut situation uppstår.

Smarta städer
Smarta miljöer
Smart industri
Smart hälsa

Smarta städer

Smarta miljöer

Smart industri

Smart hälsa

Denna sida är ej tillgänglig i mobilen.